Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden voor opdrachten aan het Nedac B.V. wordt de wederpartij aangeduid als ‘Opdrachtgever’.

 

Artikel 1         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden, de STIPEL certificatievoorwaarden en het examenreglement van Nedac B.V., zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Nedac B.V. optreedt als opdrachtnemer.

Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar ingeschreven examenkandidaten conform deze voorwaarden handelen.

Deze voorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en te printen vanaf  www.nedacbv.nl

door te klikken op menu “examens”.

2. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover desondanks naast de algemene voorwaarden van Nedac B.V. ook algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de overeenkomst van toepassing zijn, prevaleren de voorwaarden van Nedac B.V..

Artikel 2         Offerte en overeenkomst

1. Alle door Nedac B.V. verstrekte informatie en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Offertes gelden gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Offertes en bij de inschrijvingsmogelijkheden verstrekte informatie zijn steeds gebaseerd op een uitvoering van de aangeboden werkzaamheden onder normale omstandigheden en tijdens normale werkdagen en werkuren.

2. Inschrijvingen door Opdrachtgever dienen volledige en juiste (persoons)gegevens te bevatten. Bij het opnieuw aanvragen en / of het opnieuw aanmaken van een certificaat  i.v.m. foutieve aangeleverde kandidaat-gegevens worden extra kosten in rekening gebracht. Zie hiervoor het examenreglement van Nedac B.V..

3. Alle door Nedac B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Een overeenkomst komt tot stand indien en zodra Nedac B.V. de inschrijving van Opdrachtgever schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) bevestigt, dan wel indien en zodra zij daaraan uitvoering heeft gegeven, dan wel zodra een daartoe strekkende offerte van Nedac B.V. door Opdrachtgever wordt geaccepteerd.

5. De overeenkomst eindigt steeds zodra het resultaat van het, de opdracht betreffende, examen schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld en, indien het examen met goed gevolg is afgelegd, het betreffende certificaat is verstrekt.

 

Artikel 3         Omvang van het werk en honorarium

1. De opdracht omvat het gehele werk, tegen het honorarium zoals dit voor het (de) betreffende examen(s) op www.nedacbv.nl , in de offerte en/of de opdrachtbevestiging is omschreven.

2. Indien op enig moment blijkt, dat het voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is dat Nedac B.V. aanvullende – niet in de overeenkomsten genoemde – werkzaamheden verricht, overlegt zij met Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever Nedac B.V. geen opdracht wenst te geven voor deze aanvullende werkzaamheden of indien blijkt dat geen overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden waaronder deze werkzaamheden zullen worden verricht, is Nedac B.V. gerechtigd de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden. Nedac B.V. is in dat geval gerechtigd vergoeding te vorderen van de door haar ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 4         Nakoming

1. Nedac B.V. spant zich in om de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst zo goed mogelijk na te komen.

2. Ter zake de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst rust op Nedac B.V. een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

3. Opdrachtgever staat er voor in dat zich geen aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden voordoen, die een tijdige en correcte nakoming door Nedac B.V. verhinderen of belemmeren. Mochten zich toch dergelijke omstandigheden voordoen, dan is Nedac B.V. daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk en dient Opdrachtgever

eventuele bijkomende kosten en/of schade aan de zijde van Nedac B.V. te vergoeden.

4. Nedac B.V. spant zich in haar werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de met Opdrachtgever overeengekomen termijnen uit te voeren. De overeengekomen termijnen en tijdstippen zijn echter geen fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek.

5. Opdrachtgever heeft nimmer recht op schadevergoeding indien Nedac B.V. de overeengekomen termijnen en tijdstippen overschrijdt ten gevolge van overmacht. Evenmin kan zij in een dergelijk geval haar verplichtingen uit hoofde van of samenhangend met de overeenkomst opschorten of deze ontbinden.

6. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van Nedac B.V. onafhankelijke omstandigheden, die redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

 

Artikel 5         Annuleringsregeling

1. Circa 3 weken voorafgaand aan de (eerste) examendatum wordt het examen door Nedac B.V. bevestigd aan Opdrachtgever.

2. Alleen schriftelijke annuleringen (e-mail daaronder begrepen) worden door Nedac B.V. geaccepteerd. De dag van binnenkomst bij Nedac B.V. van de door de Opdrachtgever schriftelijk doorgegeven annulering is bepalend voor onderstaande termijnen.

3. Annulering en/of verplaatsing van (een deel) van de opdracht tot vier weken voorafgaand aan de dag van het examen kan kosteloos plaats vinden.

Bij annulering en/of verplaatsing van de opdracht tot 2 weken voorafgaand aan de dag van het examen is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Bij annulering en/of verplaatsing van de opdracht minder dan twee weken voorafgaand aan het examen is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4. Annuleringskosten worden niet gerestitueerd als de kandidaat opnieuw voor een andere examendatum wordt ingeschreven.

 

 

Artikel 6         Betaling

1. De door Nedac B.V. verzonden facturen dienen te worden betaald uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de (eerste) dag van de examens. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn in de zin van art. 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek.

2. Factureringswijze: 100% bij opdracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Nedac B.V. of op een door haar aan te wijzen rekening.

4. Nedac B.V. behoudt zich het recht om kandidaten waarvoor de factuur niet is betaald uit te sluiten van het examen, zonder dat daarmee de plicht tot betaling van de factuur komt te vervallen.

5. Certificaten worden enkel dan verstrekt als de betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.

6. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling vooraf nodig is. Nedac B.V. heeft het recht de wettelijke rente te berekenen over het volle factuurbedrag vanaf bovengenoemde fatale termijn, onverlet het recht van Nedac B.V. om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7. Door de niet-tijdige voldoening door de Opdrachtgever van de schuld wordt de gehele schuld van Opdrachtgever aan Nedac B.V., ook het niet-vervallen gedeelte, terstond en ineens opeisbaar.

Artikel 7         Zekerheidstelling

1. Nedac B.V. is steeds gerechtigd, alvorens haar werkzaamheden aan te vangen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, genoegzame zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien Opdrachtgever krediet heeft bedongen.

2. Indien Opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te stellen, heeft Nedac B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden. De kosten die Nedac B.V. in dit kader moet maken, komen voor rekening van Opdrachtgever, zulks onverlet het recht van Nedac B.V. om vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 8         Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Nedac B.V.  is beperkt tot het bedrag dat Nedac B.V.  in de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende voorval aan Opdrachtgever heeft gefactureerd, met een maximum van EUR 10.000,00 per kalenderjaar.

2. Behoudens eventuele verplichtingen van Nedac B.V. uit hoofde van het bovenstaande is Nedac B.V. nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Nedac B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

3. Nedac B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of vermogensschade.

Artikel 9         Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten van door Nedac B.V. opgestelde offertes, examenopgaven, examens en overige door Nedac B.V. opgestelde stukken, komen toe aan Nedac B.V. Opdrachtgever dient deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

2. De in lid 1 genoemde zaken en materialen mogen zonder schriftelijke toestemming van Nedac B.V. niet aan derden worden verstrekt of aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 10      Geschillen

1. Op alle door Nedac B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortkomende uit of verband houdende met de tussen partijen gesloten overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad.

Related Articles

About

Nedac B.V. 

De Boorn 17 

8253 RA Dronten

K.v.K. 53424786

Menu

Info