Privacybeleid Nedac bv

 

Het privacy beleid van Nedac B.V.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nedac B.V. van haar verwerkt kandidaten.

Indien u zich inschrijft bij of wordt ingeschreven bij Nedac B.V., of om een andere reden persoonsgegevens aan Nedac B.V. verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen op onze site www.nedacbv.nl.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

NEDAC BV, De Boorn 17, 8253 RA te Dronten

NEDAC BV is te bereiken op nummer 0321-763401 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Welke gegevens verwerkt Nedac B.V. en voor welk doel

2.1        In het kader van uw certificering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens, eventueel postadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  • ID nummer of rijbewijsnummer
  • Diploma’s van de van toepassing zijnde opleidingen / diploma’s / werkervaring

2.2        Nedac B.V. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende

doeleinden: persoonscertificering in het kader van STIPEL PCE

  • uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanvragen van het behaalde certificaat aan de certificerende partij, in het geval van STIPEL PCE certificaten is dit Kiwa;
  • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt in een aantal gevallen gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en certificaten
  • uw naam en eventuele bedrijfsgegevens worden gebruikt om betalingen van de afgenomen diensten af te wikkelen.
  • uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het behaalde certificaatovereenkomst gebruikt voor contact over een eventuele her certificering.

E-mail berichtgeving:

Nedac B.V. gebruikt uw naam en e-mailadres niet voor acquisitie.

3. Bewaartermijnen

Nedac B.V. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de geldigheid van uw certificaat tot maximaal een jaar na afloop van dit certificaat. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Nedac B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Nedac B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de website www.nedacbv.nl of per mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nedac B.V. zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen, via bovengenoemde kanalen.

5.3     Indien uw klachten hebt over de wijze waarop Nedac B.V. uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan Nedac B.V. via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid op de site te bekijken.

 

 

Related Articles

About

Nedac B.V. 

De Boorn 17 

8253 RA Dronten

K.v.K. 53424786

Menu

Info