I-101 Examenreglement Nedac B.V.

 

1.         Introductie

Het examenreglement is volledig van toepassing op de examens die door Nedac B.V. worden afgenomen. Dit examenreglement is een aanvulling op het document ‘Certificatie en examinering’ van de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Stipel. De Stipel certificatieschema’s worden door CvD en de RvB van Stipel voortdurend geactualiseerd. Voor de specifieke details van de certificatieschema’s wordt verwezen naar de website www.stipel.nl.

2.         Doel van het examenreglement

De regels voor het zich voor het examen aanmelden bij Nedac B.V., tijdens het afleggen van het examen en het verkrijgen en behouden van een certificaat zijn duidelijk voor examenkandidaten.

3.         Het aanmelden

Het (zich) aanmelden voor het examen kan door het volledig invullen van het inschrijfformulier en de vakbekwaamheidsverklaring ondertekend te verzenden naar Nedac B.V. De vakbekwaamheidsverklaring moet in ieder geval getekend zijn voor aanvang examen. Na de aanmelding ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van aanmelding en een factuur.

De aanmelding wordt pas als definitief beschouwd als de kosten van het examen op de rekening van Nedac B.V. zijn bijgeschreven.

De examens worden gepland aan de hand van ontvangen aanmeldingen. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met specifieke wensen. Op verzoek kunnen de examens ook in de avonduren worden afgenomen.

4.         Annuleringskosten examens

De annuleringskosten tot vier weken voor de examensdatum bedragen 50% van de examenprijs.

De annuleringskosten binnen vier weken voor de examendatumdatum bedragen 75% van de examenprijs.

De annuleringskosten binnen twee weken voor de examendatum bedragen 100% van de examenprijs.

Bij latere uitvoering van de geannuleerde/uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale kostprijs verschuldigd boven de annuleringskosten.

5.         Uitnodiging voor het examen

Een uitnodiging voor het examen wordt aan de examenkandidaat toegezonden tenminste 2 weken voor het examendatum.  Daarin staan vermeld:  de datum, tijd en locatie van het examen.

Tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomenworden de examens verzorgd in ons examencentrum te Dronten, dat goed bereikbaar is per auto en openbaar vervoer. De examentijden zijn over het algemeen van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

6.         Overmacht

Als door omstandigheden het examen niet kan doorgaan, wordt dit, indien mogelijk, minimaal 24 uur tevoren aan de deelnemers via beschikbare communicatiemiddelen gemeld. Een nieuwe datum wordt zo vastgesteld dat die maximaal 7 werkdagen later is dan de oorspronkelijke datum.

Indien overmacht zich bij de aangemelde kandidaat voordoet, moet hij dat schriftelijk vooraf aan Nedac B.V. melden met omschrijving van reden.

 

7          De aanvang van het examen

Alle examenkandidaten dienen aanwezig te zijn  op de examenlocatie tenminste 15 minuten voor de aanvangstijd van het examen. Voor aanvang van het examen dient de examenkandidaat de Kiwa certificatieovereenkomst te ondertekenen.

8.         Identificatieplicht voor het examen

Een examenkandidaat wordt tot het examen toegelaten op vertoon van een geldig, origineel en niet verlopen legitimatiebewijs (paspoort, Europese ID-kaart, rijbewijs).

9.         Examen afleggen

Alle kandidaten dienen zich strikt aan de instructies van de examinator te houden.  Deze instructies worden aan alle kandidaten door de examinator voor het uitdelen van examenopgaven medegedeeld.

De examinator  heeft het recht om het examen voor een hinderlijke kandidaat te beëindigen.  Ook in het geval examinator bedrog of poging daartoe door een kandidaat vast stelt, wordt de deelname van de kandidaat aan het examen beëindigd.

10.      Voorlopige examenresultaten

De examinator kan na afloop van het examen de voorlopige examenresultaten aan de kandidaten mededelen. Officiële mededeling van een voorlopig resultaat wordt schriftelijk gedaan.

11.      Definitieve examenresultaten

Het definitieve examenresultaat wordt uiterlijk vier weken na het examen schriftelijk aan de examenkandidaat medegedeeld. Kandidaten, die voor alle toetsen zijn geslaagd ontvangen tevens een certificaat, dat 3 jaar geldig is.

12.      Herexamen

Kandidaten, die gezakt zijn kunnen zich aanmelden voor herexamen. Indien het examen uit verschillende toetsen bestaat en voor één daarvan voldoende is behaald, blijft dit resultaat een half jaar geldig. Indien de kandidaat binnen deze termijn alsnog die andere toets met positief resultaat aflegt, ontvangt hij een certificaat.

13.      Klachten

Klachten over  de organisatie en/of verloop van het examen kunnen binnen 2 weken naar het examen bij ons examenbureau schriftelijk (brief, fax, mail) worden ingediend. Anonieme en niet gedateerde klachten worden niet behandeld. (zie Klachten procedure Nedac B.V.)

14.      Bezwaar tegen het examenuitslag

De kandidaat kan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag  een bezwaar  daartegen aantekenen. Dit bezwaar dient schriftelijk, met vermelding van alle examengegevens , gegevens van de kandidaat en zijn motivatie  bij het examencommissie (per adres : Nedac B.V.; De Boorn 17; 8253 RA Dronten) te worden ingediend. (Zie klachten procedure Nedac B.V.)

 

15.      Uitzonderingen

Een kandidaat met dyslectie wordt de mogelijkheid geboden om een aangepast (voorlees) examen af te leggen. Op aanvraag sturen wij de hieraan verbonden voorwaarden toe aan de aanvrager.

Related Articles

About

Nedac B.V. 

De Boorn 17 

8253 RA Dronten

K.v.K. 53424786

Menu

Info